فلوئیدول GB100چربی گیرها

     

  ماده چربيگيري
ماهيت : تركيبي از الكيل پلي گليكول اتر
شكل ظاهري : مايع بيرنگ
غلظت : 100%
خاصيت يوني : نانيونيك
PH (10% ) : 7 ± 0.5
طرز مصرف : با آب گرم به نسبت حداقل 3 : 1 رقيق شده سپس مصرف شود .
محدوده كاربرد : در مراحل خيساندن ، آهك زني ، آهك زدايي ، آنزيم زني ، چربيگيري و شستشوي اسيدي در دباغي مجدد كاربرد دارد .
توصيه : جهت مصرف ابتدا بايستي با مقدار كافي آب مخلوط و سپس مصرف گردد .

خواص :
فلوئيدول 100 GB داراي قدرت چربيگيري عالي بوده و بدين جهت براي چربيگيري پوستهاي گوسفندي كاملاً‌مناسب ميباشد.
فلوئيدول 100 GB پايداري بسيار خوبي در آب سخت داشته و در برابر مواد آنيونيك و كاتيونيك كاملاً‌ پايدار ميباشد.
فلوئيدول 100 GB قابل مصرف در مراحل اسيدي و همراه با اسيد ميباشد.
فلوئيدول 100 GB در صورت استفاده همراه با حلالهاي آلي از جمله نفت ، .... در مرحله چربيگيري نتايج بي نظيري از خود بروز ميدهد هر چند جهت حصول نتایج عالی نیازی به استفاده از این حلالها نبوده و به تنهایی نیزجوابگو است.

شرايط انبارداري : در محل سرپوشيده و دماي 25-20 درجه نگهداري شود . در مجاورت سرما امكان سفت شدن ماده وجود دارد كه جهت استفاده بايستي توسط حرارت و هم زدن به حالت اوليه برگردانده شود.
مدت انبارداري : در صورت رعایت شرایط انبارداری حداقل به مدت 12 ماه قابل نگهداری است.

مثال 1:خيساندن در پدل يا درام  
		        2/0-1/0% فلوئيدول 100 GB	
		        8/0% لی سوک KTP
	
مثال 2:شستشوي اسيدي وت بلوها
		 	     150% آب  35 درجه
			     2/0% فلوئيدول 100 GB
			     2/0% اسيد فرميك 		30 دقيقه
	
مثال 3:چربيگيري پوستهاي گوسفندي ( شروع عمل در محيط بدون آب ) 
              2% فلوئيدول 100 GB 		45 دقيقه
              5/1-1% فلوئيدول 100 GB 	90 دقيقه
+ 100% آب  35 درجه		20 دقيقه
+ 100% آب  35 درجه		20 دقيقه
 
 شستشو