لی کور px3روغن ها

     

روغن چرم پرکننده پلیمری
ماهيت : روغن پلیمری سولفیته سنتتيك
شكل ظاهري : روغن قهوه اي مايل به قرمز
غلظت : 60%
خاصيت يوني : آنيونيك
PH (10% ) :7-8
طرز مصرف : ابتدا به نسبت حداقل 3 : 1 با آب گرم رقيق گرديده و سپس به درام افزوده شود .
محدوده كاربرد : لی کور PX3 براي پرکنندگی وروغن زني انواع چرم بخصوص چرم گاوي توصيه ميشود.

خواص :
لی کور PX3 در آب سخت پايدار ميباشد.
با توجه به پايداري در مقابل اسيد و كروم ، لی کور PX3 در مراحل مذكور قابل مصرف میباشد.
در روغن زني نهايي، لی کور PX3 همراه با ساير روغنها ا مصرف میشود.
لی کور PX3 جهت پرکنندگی یکنواخت و ایجاد رخ مناسب توصيه ميشود.
استفاده از لی کور PX3 بعنوان مکمل سینتن های پر کننده ، در مقدار مصرف سینتن ها نیز تاثیر بسزایی دارد.

شرايط انبارداري : در محل سرپوشيده و دور از آفتاب نگهداري شود.
مدت انبارداري : در صورت رعایت شرایط انبارداری حداقل به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.