لی دوواکس TUنرم کن

     

نرم كن با نرمی فوق العاده بر روی کلیه الیاف
پايه شيميايی : روغن هاي اسيد آميدي و پارافین
خاصيت يونی : نانیونک
شكل ظاهری : مایع ویسکوز زرد رنگ
خاصیت حل شوندگی : در آب 40 الی 50 درجه سانتی گراد به راحتی حل می شود.

خواص
- ايجاد زير دست نرم و لغزنده
- خاصيت آنتی استاتيك
- قابل استفاده با سفید کننده های نوری
- پايدار در مقابل حرارت و ایجاد زردی نمی کند.
- در برابر آب سخت و محیط های ضعیف اسیدی و بازی و مواد اکسنده و کاهنده مقاوم است.
- قابل استفاده با آهار و انواع پرکننده ها
- برای تمام البسه مناسب است.

مقدار و محدوده كاربرد
لیدو واکس TUبعد از سفیدگری و رنگرزی به حمام رمق کشی افزوده گردد.PH حمام بین 6-5.5 با افزودن اسید استیک تنظیم شود و در دمای محیط به مدت 5 دقیقه هم زده شود.سپس TU افزوده گردد و افزایش دما بین 45-15 دقیقه انجام شود.برای کامل شدن رمق کشی دما می تواند تا °70 سانتی گراد افزایش یابد.
مقدار مصرف:
1.5-3% وزن کالا

شرایط انبارداری: نسبت به سرما حساس است و در برابر یخ زدگی محافظت شود.
مدت انبارداری : 6ماه