لی فازین 160نرم كن كاتيونيك با قدرت دیسپرس کنندگی

     

پايه شيميايي : مخلوطی از فتی اسید آمیدها و امولسیفایر
خاصيت يوني : كاتيونيك
شكل ظاهري : مايع کرم رنگ
خاصيت حل شوندگي : براحتي در آب قابل حل ميباشد

خواص مخصوص
- به هر نسبتي در آب قابل حل ميباشد .
- خاصيت لغزندگي به سطح پارچه مي دهد .
- تاثير منفي بر روي ثبات نوري – سايشي ندارد.
- مناسب جهت باز نمودن الیاف
- مناسب جهت عمليات خارزني و تكميل پتو

مقدار و محدوده كاربرد
لیفازين 160 جهت الياف طبيعي و سنتيك قابل استفاده ميباشد .

جهت سیستم رمق کشی 
LEEFAZIN 160: 1-3%
Temperature: 40-50°C
Time: 20-30min
PH: 4.5-5.5
جهت سیستم فولارد 
LEEFAZIN 160: 10-30 g/l
PH 4.5-5.5
انبارداری: در مقابل سرما محافظت و در مكان سر بسته نگهداري شود.
بسته بندي : بشكه 60 كيلويي
مدت انبارداری : 12 ماه