لی فیکس FS69مواد کمکی رنگرزی

     

فیکسه کننده رنگهای مستقیم و راکتیو

پايه شيميايي : مشتقات آمین آلیفاتیک
خاصيت يوني : کاتیونیک
شكل ظاهري : مایع زرد روشن
خاصيت حل شوندگي : به هر نسبتي در آب قابل حل مي باشد.

خواص
- کاملا عاری از فرمالدئید
- ثبات نوری را کاهش نمی دهد
- شید را تغییر نمی دهد
- زیر دست را تغییر نمی دهد
- ثبات تر کالای نساجی رنگ شده با رنگهای راکتیو مستقیم را به طور محسوسی افزایش میدهد
- لکه گذاری تر را حتی در زمان 18 ساعت تماس کالای رنگرزی شده کاهش میدهد
- قابل استفاده به روش رمق کشی و پد
- همخوانی با مواد نانیونیک و کاتیونیک در همان حمام
- فوق العاده مناسب برای بوبین رنگ کنی

مقدار و محدوده كاربرد :
در انتهای آبکشی کالای رنگرزی شده و یا چاپ شده بسته به شید کالا در محیط اسیدی(PH=5/5-6/5) و دمای محیط (25درجه)
روش رمق کشی 1 الی 3 درصد لی فیکس FS60 به مدت زمان 20 الی 30 دقیقه
در حمام انتهای شستشو به خصوص برای کالای چاپ شده 3-5 گرم بر لیتر
برای روش پد 15-30 گرم بر لیتربسته بندي : بشكه هاي60 و 100 كيلويي
مدت انبارداري : 12 ماه پس از توليد