لی فورم RDمواد کمکی رنگرزی

     

یکنواخت کننده رنگرزی سلولزی با رنگ های مستقیم،راکتیو و خمی
پایه شیمیایی : مخلوط کمپلکس کننده و دیسپرس کننده قوی
خاصیت یونی : آنیونیک
شكل ظاهری : مایع بی رنگ ویسکوز
خاصیت حل شوندگی : به راحتی درآب به هر نسبتی قابل حل است.

خواص
- عمق رنگ را افزایش می دهد.
- یکنواختی و ثبات رنگهای خمی،راکتیو و مستقیم را افزایش می دهد.
- شفافیت و راندمان جذب رنگ را افزایش می دهد.
- در مقابل اسید و قلیا با غلظتهای متعارف پایدار است.
- با مواد نانیونیک و آنیونیک همخوانی دارد.

مقدار و محدوده كاربرد

1-3 %1-در روش رمق کشی
0.5-1 g/l2-در روش پد


انبارداری: در انبار های سربسته و دور از سرما نگهداری شود و در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.
مدت انبارداری : 12 ماه