لی گاتور DMPمواد کمکی رنگرزی

     

امولگاتور قوی برای چاپ پیگمنت ، دیسپرس و برداشت
پايه شيميايي : آلکیل پلی گلایکول اتر
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : جامد سفید رنگ

خواص
- قابل استفاده در کلیه ماشینهای چاپ و روی کلیه منسوجات
- امولسیون پایدار و مقاوم نسبت به الکترولیت
- چاپ یکنواخت و با ثبات بالا
- مقدار مصرف کم
- جلوگیری از رسوب رنگ و امکان افزایش سرعت ماشین چاپ

مقدار و محدوده کاربرد
لی گاتور DMP را قبل از استفاده در آب گرم 60 درجه حل نموده و به خمیر چاپ اضافه می کنند.
غلظت 10% ( 1 قسمت لی گاتور و 9 قسمت آب 60 درجه) مناسب برای مصرف می باشد.


مقدار مصرف در خمیر چاپ
1-5 g/kgجامد
10-50 g/ kg   محلول 10%

مدت انبارداری: حداقل 12 ماه