لی لاز A500HTروغن های آهارزنی و واکس ها

     

آنزيم آهار گير تا دمای 110
Leelase A 500 HT آنزيم بر پايه باكتري آلفا آميلاز بوده كه جهت آهارزدايي نشاسته كاربرد دارد . اين آنزيم قابل استفاده در روشهاي نيمه مداوم و غير مداوم و مداوم ميباشد .
شكل ظاهري : مايع قهوه اي رنگ
PH : 6- 8

خواص

- تبديل سريع و كامل نشاسته به مواد قابل حل در آب
- حداكثر راندمان در دماي جوش
- بدون تاثير بر منسوجات فقط بر نشاسته اثر مي نمايد
- مناسب جهت انواع نشاسته و مشتقات آن
PH قابل استفاده: 9- 5
دمای قابل استفاده: 110- 40

نسخه راهنما
1- ژيگر ( 8 – 4 پاساژ يا 1 ساعت )
Leelase A 500 HT 0.5 -2 g/l
Leesol 405 0.5- 1 g/l

2- وينچ يك ساعت
Leelase A 500 HT 0.5-1 g/l
Leesol 405 0.3-0.7 g/l

3- روش پد بچ ( 24 – 18 ساعت )
Leelase A 500 HT 1.5 – 3 g/l
Leesol 405 4 g/l
دما : 85 درجه سانتی گراد PH: 6-7 برداشت: %100
آبکشی: با آب گرم و صابون در دمای 95- 90 افزودن 0.5 تا 1 گرم سود% 100هم برای شستشوی بهتر توصیه می گردد.(در کلیه روشها)


بسته بندي : بشكه هاي 60 كيلوگرمی
انبارداري : حداكثر 6 ماه در دماي 20 تا 25 در صورت كاهش دما مدت نگهداري افزايش مي يابد .