لی پرس DEمواد کمکی رنگرزی

     

ديسپرس كننده و يكنواخت كننده
پايه شيميايي : آلكيل پلي گليكول اتر
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : پودر سفيد رنگ
خاصيت حل شوندگي : در دماي 40-35 درجه سانتیگراد با هر نسبتي در آب قابل حل مي باشد.

خواص
- در رنگرزي پشم و پلي آميد با رنگهاي 1:1 و 1:2 متال كمپلكس تاثير ديسپرس كنندگي خوبي دارد .
- در رنگرزي پلي استر / پشم از تاثير نامناسب رنگهاي ديسپرس برروي پشم جلوگيري مي كند .
- در رنگرزي آكريليك / پشم و مخلوطهاي سنتيك / سلولز ازته نشين شدن رنگ در حمام جلوگيري ميكند
- در رنگرزي با رنگ هاي كاتيونيك در حمام رنگ به عنوان يكنواخت كننده عمل مي كند و از تشكيل هرگونه توده رنگ در حمام هاي رنگرزي حتي در زمان هاي طولاني جوشاندن جلوگيري مي نمايد.

مقدار و محدوده كاربرد

0.2 – 0.5 g/l Leepers DE 1- در رنگرزي پشم وپلي آميد با
رنگهاي 1:1 و 1:2 متال كمپلكس
  
0.4 – 0.6 g/l Leepers DE 2- مخلوط پلي استر/پشم و پلي آكريليك / پشم     
  
0.2 – 0.3 g/l Leepers DE 3- در رنگرزي آكريليك با رنگ هاي كاتيونيك

انبارداري : در انبارهاي سربسته و دوراز سرما محافظت گردد و اگر چنانچه جنس فوق يخ بزند در دماي 45-35 درجه سانتيگراد حرارت داده شده تا به صورت هموژن درآيد .
مدت انبارداري : 12 ماه