لی پرس DEKمواد کمکی رنگرزی

     

ديسپرس كننده و يكنواخت كننده
پايه شيميايي : آلكيل پلي گليكول اتر
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع شفاف بي رنگ
خاصيت حل شوندگي : در دماي 40-35 درجه سانتيگراد با هر نسبتي در آب قابل حل ميباشد.

خواص
- در رنگرزي پشم و پلي آميد با رنگهاي 1:1 و 1:2 متال كمپلكس تاثير ديسپرس كنندگي خوبي دارد .
- در رنگرزي پلي استر / پشم از تاثير نامناسب رنگهاي ديسپرس برروي پشم جلوگيري مي كند .
- در رنگرزي آكريليك / پشم و مخلوطهاي سنتيك / سلولز ازته نشين شدن رنگ در حمام جلوگيري مي كند. - در رنگرزي با رنگهاي كاتيونيك در حمام رنگ بعنوان يكنواخت كننده عمل مي كند واز تشكيل هرگونه توده رنگ در حمام هاي رنگرزي حتي در زمانهاي طولاني جوشاندن جلوگيري مي نمايد.

مقدار و محدوده كاربرد

0.5 – 1.0 g/l Leeperse DEK 1-در رنگرزي پشم وپلي آميد با
رنگهاي 1:1 و 1:2 متال كمپلكس
  
0.8 – 1.0 g/l Leeperse DEK 2-مخلوط پلي استر/پشم و پلي آكريليك / پشم
  
1 – 1.5 g/l Leeperse DEK 3-در رنگرزي آكريليك با رنگهاي كاتيونيك

انبارداري : در انبارهاي سربسته و دوراز سرما محافظت گردد و اگر چنانچه جنس فوق يخ بزند در دماي 45-35 درجه سانتيگراد حرارت داده شده تا به صورت هموژن درآيد .
مدت انبارداري : 12 ماه