لی پرس FDمواد کمکی رنگرزی

     


ديسپرس كننده پودری جهت رنگرزی پلی استر، نایلون و مخلوط آنها با رنگهای دیسپرس همچنین قابل استفاده جهت رنگرزی پنبه با رنگهای خمی و نفتل
پايه شيميايي : از مشتقات اسيدهاي سولفونيك
خاصيت يوني : آنيونيك
شكل ظاهري : پودر قهوه اي رنگ
خاصيت حل شوندگي : با هر نسبتي در آب قابل حل ميباشد

خواص
- حفظ خاصيت دیسپرس كنندگي در دمای 135 -120 .
- ملكولهاي رنگ را در حمام رنگرزي بطور هموژن پخش وخطر لكه شدن پارچه را از ميان برمي دارد .
- نسبت به رنگهاي ديسپرس و خمي ( INDANTHREN ) خاصيت ديسپرس كنندگي بالايي دارد .
- قبل از رنگ به حمام اضافه شود.

مقدار و محدوده كاربرد

در رنگرزي خمي (INDANTHREN) 0.15 – 0.5 g/l Leeperse FD
در رنگرزي دیسپرس 0.75 – 1.0 g/l Leeperse FD

جهت برطرف نمودن تکمیل کاتیونیک عملکرد یک مرحله ای:
Leeperse FD 3 g/l
Formic Acid 85% 3 ml/l
30min at cooking temperature
Rinse well


بسته بندي : انبارداري : به سرما حساس نمی باشد.
مدت انبارداري : 12 ماه