لی پرس L50مواد کمکی رنگرزی

     

ديسپرس كننده جهت رنگرزی پلی استر، نایلون و مخلوط آنها با رنگ های دیسپرس همچنین قابل استفاده جهت رنگرزی پنبه با رنگهای خمی و نفتل
پايه شيميايي : از مشتقات اسيدهاي سولفونيك
خاصيت يوني : آنيونيك
شكل ظاهري : مایع قهوه اي رنگ
خاصيت حل شوندگي : با هر نسبتي در آب قابل حل مي باشد.

خواص
- حفظ خاصيت دیسپرس كنندگي در دمای 135-120 درجه سانتیگراد.
- مولكولهاي رنگ را در حمام رنگرزي بطور هموژن پخش وخطر لكه شدن پارچه را از ميان برمي دارد .
- نسبت به رنگهاي ديسپرس و خمي ( INDANTHREN ) خاصيت ديسپرس كنندگي بالايي دارد.
- قبل از رنگ به حمام اضافه شود.

مقدار و محدوده كاربرد
1- در رنگرزي خمي INDANTHREN
0.3 –1 g/l Leeperse L50     

2- در رنگرزي ديسپرس:
1.5 – 2g/l Leeperse L50     
(جهت برطرف نمودن تکمیل کاتیونیک عملکرد یک مرحله ای)

Leeperse L50 6 g/l
Formic Acid 85% 3 ml/l
30 min at cooking temperature
Rinse well

انبارداري : به سرما حساس نمی باشد.
مدت انبارداري : 12ماه