لی کواست 2799مواد کمکی رنگرزی

     

دیسپرس کننده ، قابل استفاده در شستشوی نهایی پلی استر(جایگزین سود و هیدرو)، سختی گیر (کلسیم ،منیزیم و آهن)
پايه شيميايي : از تركيبات اسيدهاي آلي خنثی شده
خاصيت يوني : آنيونيك
شكل ظاهري : مايع شفاف
خاصيت حل شوندگي : به هر نسبتي در آب قابل حل مي باشد.
6-7 :PH

خواص
Leequest 2799-يونهاي فلزات سنگين ( كلسيم– منيزيم و آهن ) را در داخل حمام بصورت كمپلكس درآورده و بدين ترتيب از ضرر ديدن الياف جلوگيري ميكند .
- در حمام ايجاد كف نمي كند.
- در صورت هماهنگي با رنگ در حمام رنگرزي جهت كمپلكس كردن يونهاي فلزات سنگين ميتوان استفاده كرد و به همين منظور بايستي قبلا" تست سازگاري انجام گيرد .
- تا دمای90 درجه سانتی گراد خاصیت کمپلکس کنندگی خود را حفظ می نماید.
- در رنگرزی دیسپرس قابلیت دیسپرس نمودن رنگ را دارد.
- در شستشوی البسه جین از برگشت رنگ برکالا جلوگیری می کند.

مقدار و محدوده کاربرد

0.5-1 g/l Leequest 2799 در حمام سفيدگري به همراه
هيدروژن پراكسيد (H2O2)
  
0.5-2 g/l Leequest 2799 در حمام رنگرزي
  
1-2 g/l Leequest 2799 به عنوان دیسپرس کننده و ضد اولیگومر
  
1.5-2.5 g/l Leequest 2799 در reduction clearing پلی استر

تست سازگاري انجام گيرد .

انبارداری : اگر در محيط سرما قرار گيرد قبل از استفاده در دماي 35-40 درجه سانتيگراد قرار داده تا به حالت هموژن درآيد .
مدت انبارداري : 12 ماه