لی کواست 27آماده سازی

     

سختي گير مخصوص فلزات سنگين ( كلسيم – منيزيم و آهن )
پايه شيميايي : از تركيبات اسيدهاي آلي خنثی شده
خاصيت يوني : آنيونيك
شكل ظاهري : مايع شفاف
خاصيت حل شوندگي : به هر نسبتي در آب قابل حل مي باشد.
7-8 :PH

خواص
Leequest 27- يون هاي فلزات سنگين ( كلسيم – منيزيم و آهن ) را در داخل حمام بصورت كمپلكس درآورده و بدين ترتيب از ضرر ديدن الياف جلوگيري مي كند .
- در حمام ايجاد كف نمي كند.
- در صورت هماهنگي با رنگ در حمام رنگرزي جهت كمپلكس كردن يونهاي فلزات سنگين ميتوان استفاده كرد و به همين منظور بايستي قبلا" تست سازگاري انجام گيرد .
- تا دمای90 درجه سانتی گراد خاصیت کمپلکس کنندگی خود را حفظ می نماید.

مقدار و محدوده كاربرد

0.5-1 g/l Leequest 27 در حمام سفيدگري به همراه
هيدروژن پراكسيد (H2O2)
  
0.5-2 g/l Leequest 27 در حمام رنگرزي

تست سازگاري انجام گيرد .

انبارداری : اگر در محيط سرما قرار گيرد قبل از استفاده در دماي 35-40 درجه سانتي گراد قرار داده تا به حالت هموژن درآيد .
مدت انبارداري : 12 ماه