لی کواست EGآماده سازی

     

سختي گير مخصوص فلزات سنگين ( كلسيم – منيزيم و آهن و رسوبات سیلیکات)
پايه شيميايي : از تركيبات مواد سختی گیر قوی
خاصيت يوني : آنيونيك
شكل ظاهري : پودر سفید رنگ تا بژ
خاصيت حل شوندگي : در آب گرم قابل حل مي باشد.
9/5 : PH(10%)
ماده فعال : 100 %

خواص
- کاهش اصطکاک الیاف به فلز
- چسبندگی الیاف به یکدیگر
- آنتی استاتیک بالا

مقدار و محدوده کاربرد
- Leequest EG يونهاي فلزات سنگين ( كلسيم – منيزيم و آهن ) را در داخل حمام بصورت كمپلكس درآورده و بدين ترتيب از ضرر ديدن الياف جلوگيري ميكند .
- در حمام ايجاد كف نمي كند
- در صورت هماهنگي با رنگ در حمام رنگرزي جهت كمپلكس كردن يونهاي فلزات سنگين ميتوان استفاده كرد و به همين منظور بايستي قبلا" تست سازگاري انجام گيرد .
- تا دمای 90 درجه سانتیگراد خاصیت کمپلکس کنندگی خود را حفظ می نماید.
- هر گرم بر لیتر تقریبا 3 درجه سختی آلمانی را کاهش می دهد(معادل 50 ppm)

تست سازگاري انجام گيرد .
-در حمام سفيدگري به همراه هيدروژن پراكسيد ( H2O2 )
1- 0.5 گرم برلیتر Leequest EG

- در حمام رنگرزي غیر مداوم
2 – 0.5 گرم برليتر Leequest EG

- در حمام رنگرزی مداوم با سود و سیلیکات
10 – 5 گرم برليتر Leequest EG

مدت انبارداري : 12 ماه