لی کواست Gآماده سازی

     

سختي گير مخصوص فلزات سنگين (آهن)
پايه شيميايي : از تركيبات اسيدهاي آلي
خاصيت يوني : آنيونيك
شكل ظاهري : مايع شفاف
خاصيت حل شوندگي : به هر نسبتي در آب قابل حل مي باشد.

خواص
- Leequest G يون هاي فلزات سنگين (آهن) را در داخل حمام بصورت كمپلكس درآورده و بدين ترتيب از ضرر ديدن الياف جلوگيري ميكند .
- در حمام ايجاد كف نمي كند.
- در صورت هماهنگي با رنگ در حمام رنگرزي جهت كمپلكس كردن يونهاي فلزات سنگين مي توان استفاده كرد و به همين منظور بايستي قبلاً تست سازگاري انجام گيرد.

محدوده و مقدار كاربرد

1-2 g/l Leequest G در حمام سفيدگري به همراه
هيدروژن پراكسيد (H2O2)
  
0.4-1 g/l Leequest G در حمام رنگرزي

انبارداری: اگر در محيط سرما قرار گيرد قبل از استفاده در دماي 40-35 درجه سانتيگراد قرار داده تا به حالت هموژن درآيد .
مدت انبارداري : 12 ماه