لیرایتان 38/50NHروغن های تکسچرایزینگ و دولاتابی

     

روغن استرچ
پايه شيميايي : مخلوطي از روغن هاي معدني ، امولسيفاير و آنتي استاتيك
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع قهوه اي روشن
خاصیت امولسیون شوندگی : در آب سخت 200ppm به هرنسبتي قابل امولسيون شدن مي باشد.
PH محلول ( 10% ) : 7-6.5

خواص
- مناسب براي سيستمهاي روغن زني غلتكي
- به راحتي از روي الياف قابل شستشو مي باشد.
- اثر خوردگي نداشته و ايجاد زردي و بو نمي كند.
- هيچ اثري روي شيد رنگ نداشته و ايجاد سطحي نرم بر روي نخ مي نمايد.
- جهت زدودن كامل روغن از سطح پارچه از تثبيت حرارتي ( فيكسه كردن ) پارچه قبل از شستشو خودداري شود.

مقدار و محدوده کاربرد
لیرايتان 38/50 NH به صورت مستقيم ( غير محلول درآب ) مصرف مي شود و مقدارپيشنهادي بين 3-1% مي باشد .
انبارداري : از نگهداري بشكه ها دردماي زير5 درجه سانتيگراد اجتناب گردد.
مدت انبارداری: 12 ماه
ماه