لی سیت 1000آنزیم ها

     

   ماده آنزيم زني
ماهيت : آنزيم فعال پروتئاز پانكراتيك ، در بردارنده نمکهای آمونیوم
شكل ظاهري : پودر ، بژ
فعاليت : 1000 ± 100 Lvu/g
طرز مصرف : مستقيماً به درام افزوده ميشود .
محدوده كاربرد : براي كليه انواع پوستهاي سبك و سنگين مناسب ميباشد .

خواص :
لی سیت 1000 ، با حذف پروتئین های زائد پوست ، منافذ پوست را باز وکیفیت مناسبی در پوست ایجاد می نماید.
لی سیت 1000 ، ضمن انجام عمل آنزيم زني ، نواقص عمل آهك زدايي را بهبود مي‌بخشد.
با مصرف لی سيت 1000 ميتوان حصول چرم نرم و با الاستيسيته مطلوب را مشاهده نمود .
به دليل بهبود نواقص عمل آهك زدايي ، رخ جنس را از ترك خوردگي محافظت مي نمايد .

توجه :
جهت كسب بهترين نتيجه از عمل لی سیت 1000 ، بايستي دما در حدود 37 درجه و PH در حدود 8/2 تنظيم گردد .
مطابق با نوع چرم دلخواه ، مقدار و مدت زمان عمل آنزيم زني تعيين ميگردد .
كاربرد :
عموماً‌ بر حسب نوع چرم مورد نظر مقادير مختلفي بعد از آهك گيري به حمام اضافه ميگردد .

0.7-1.0%چرم لباسي گوسفندي
1.5-2.5%چرم لباسي گاوي
0.7-1.5%چرم رويه گاوي
0.7-1.5%چرم رویه بزی

شرايط انبارداري : در محل سرپوشيده و دور از آفتاب و دماي 25-20 نگهداري شود. در دماي بيش از 25 درجه زمان نگهداري به 6 الي 9 ماه كاهش مي يابد .
مدت انبارداري : در صورت رعایت شرایط انبارداری به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.