لی سُپ 2097مواد کمکی رنگرزی

     

شوینده و پاک کننده بعد از رنگرزی و چاپ
پایه شیمیایی: مخلوط مواد پاک کننده و کمپلکس کننده
خاصیت یونی : آنیونیک
شكل ظاهری : مایع ویسکوز
خاصیت حل شوندگی : به راحتی درآب قابل حل است.

خواص
- بدون کف(قابل استفاده در جت)
- برطرف کننده قوی رنگهای هیدرولیز شده راکتیو
- مقاوم در مقابل سختی آب
- افزایش دهنده ثبات شستشویی
- کاهش قابل ملاحظه مراحل شستشو
- مقاوم در PH قلیایی و اسیدی

مقدار و محدوده كاربرد

در حمام شستشو: 0.7-1.5 g/l


انبارداری: در انبار های سربسته و دور از سرما نگهداری شود و در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.
مدت انبارداری : 12 ماه