لی سافت NCLنرم کن

     

پايه شيميايي : از مشتقات اسيدهاي چرب
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع سفيد رنگ
خاصيت حل شوندگي : با هر نسبتي در آب قابل حل می باشد.

خواص
- ايجاد زيردست نرم ، پر و الاستيك مي كند .
- داراي كف بسياركم
- در دماي بالا ايجاد زردي نمي كند .
- در آب سخت و محيط هاي اسيدي و قليايي پايدار ميباشد .
- با سفيد كن نوري و مواد تكميل همخواني دارد .
- با انواع رنگهاي نساجي همخواني دارد .
- اثر نرم كنندگي بسيار خوبي بر روي الياف هاي سلولزي ، مخلوط آنها و همچنين كليه الياف هاي سنتيك به جز آكريلاتها دارد .

مقدار و محدوده كاربرد
جهت بوبين ، كلاف و پارچه هاي گردباف و تخت باف و تمام الياف و همچنين در سفيدگري و رنگرزي به عنوان ضد چروك مورد استفاده دارد . فقط قبل از رنگرزي تست سازگاري انجام گيرد .
در سفيد گري با پراكسيد اثر ضد چروك داشته و همچنين باعث پايداري آب اكسيژنه نيز مي گردد .

جهت سیستم رمق کشی 
Leesoft NCL: 1% - 3%نسبت به وزن الياف
   
جهت سیستم فولارد 
Leesoft NCL: 20 – 60 g/l
   
جهت پشم و مخلوط 
Leesoft NCL: 1% - 1.5%نسبت به وزن الياف
   انبارداري :نسبت به سرما محافظت شده و در محیط بسته نگهداری شود. چنـانچه در مقابل سرمــا قرار گیرد بایستی در دمای °40 - °30 سانتی گراد حرارت داده شود تا به صورت هموژن درآید.
مدت انبارداری: 12 ماه