لی اشتابیل DT NEWآماده سازی

     

پایدار کننده آب اکسیژنه
پايه شيميايي : مخلوطی از پایدارکننده های آلی
خاصيت يوني : آنیونیک
شكل ظاهري : مایع قهوه ای رنگ
خاصیت حل شوندگی : براحتي درآب قابل حل مي باشد.

خواص
- درجه سفیدی بالا با حداکثر استفاده از هیدروژن پراکساید
- عدم کاهش DP در پنبه
- جلوگیری از تشکیل رسوب و لکه های سیلیکات نسبت به روش های متداول
- پایداری در محلولهای قلیایی قوی
- قابل پمپ شدن مستقیم به حمام سفیدگری

مقدار ومحدوده كاربرد
در روش رمق کشی10% وزنی آب اکسیژنه 35%
در روش پد-استیم 20-15% وزنی آب اکسیژنه 35%
در روش پد-بچ(سرد) 20% وزنی آب اکسیژنه 35%

انبارداری: در انبارهای سربسته و دور از سرما نگهداری شود، در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.
مدت انبارداري : 12 ماه