لی استاتیک 1535lآنتی استاتیک

     

روغن و آنتی استاتیکبرای الیاف کوتاه مصنوعی به خصوص پلی استر باز یافتی
پایه شیمیایی: روان کننده های مقاوم حرارتی، آنتی استاتیك ، امولسیفایر و افزودنیهای خاص
خاصیت یونی : آنیونیك- نانیونیک
اکتیویته : 22%
شكل ظاهری : مایع زرد
PH(10%): 7

خواص مخصوص كاهش اصطكاك الیاف به فلز
قابل مصرف برای الیاف کوتاه پلی استر
چسبندگی الیاف به الیاف
خاصیت آنتی استاتیک
پایداری حرارتی بالا
امولسیون پایدار
حلالیت :به راحتی در آب 40 درجه قابل حل می باشد، در آب سرد لخته می شود.

مقدار و محدوده کاربرد
لی استاتیک 1535به تنهایی و یا همراه روغن وآنتی استاتیک های غیرمعدنی قابل استفاده می باشد
برای امولسیون کردن روغن از آب گرم 40 درجه و بدون سختی استفاده شود(دیونیزه) حتما از آنتی باکتری جهت محافظت امولسیون استفاده گردد.
میزان امولسیون : 30-5%
درصد جذب روغن وزنی: 4-1.5%
در صورت قرار گر فتن در سرما حتما قبل از مصرف گرم و همزده شود.
مدت انبارداری : یکسال