لی استاتیک 500آنتی استاتیک

     

آنتي استاتيك براي تمام روشهاي ريسندگي
پايه شيميايي : مخلوطي از آلكانول آميد و سطح فعالهاي سطحي بدون روغن معدني
خاصيت يوني : نانيونيك / آنيونيك
شكل ظاهري : مايع زرد رنگ
خاصیت حل شوندگي : قابل حل شدن در آب با هر نسبتي مي باشد.

خواص
- خاصيت آنتي استاتيك بالا حتي در رطوبتهاي كم
- مقاوم نسبت به حرارت
- ضد خوردگي
- به راحتي از روي الياف شسته مي شود .

مقدار و محدوده کاربرد
بصورت اسپري و رمق كشي قابل استفاده می باشد.

Leestatic 500 0.2 - 0.5 % Worsted ريسندگي فاستوني
Leestatic 500 0.4 - 0.6 % Semi -Worsted ريسندگي نیمه فاستوني
Leestatic 500 0.5 - 0.7 % Woolen ريسندگي پشمي

مدت انبارداري : 12 ماه