لی تاردر A200مواد کمکی رنگرزی

     

ریتاردر برای رنگرزی اکریلیک با رنگ های کاتیونیک
پایه شمیایی: ترکیبات آمونیوم
خاصيت يونی : کاتيونيك
شكل ظاهری : مايع زرد رنگ

خواص
- سازگار با مواد نانیونیک و کاتیونیک
- قدرت یکنواخت کنندگی با افزایش سولفات سدیم افزایش می یابد.
- پایدار در مقابل اسید، قلیا ، نمک ها و سختی آب

مقدار و محدوده كاربرد
لی تاردر A200در حین رنگرزی با رنگ جایگزین شده و باعث یکنواختی و رمق کشی کامل می گردد. در مورد رنگ های کاتیونیک که تمایل به تشکیل رسوب دارند افزودن یک گرم بر لیتر لی پرس DEK توصیه می گردد.

Fibre

Pale

Medium

Heavy

With low dyeable rate

2

1

0.5

With high dyeable rate

5

3.5

2

:Recipe
ANI==== As recommended above
Dyestuff ==== As per requirement
Acetic Acid 60% ==== 3%
Buffer === 2%
Glaubers Salt === 10%
Temperature === 80 - 90 Deg. C

ابتدا لی تاردر A200 را قبل از رنگ به حمام رنگرزی اضافه نموده و سپس PH را با اسید استیک به 5 برسانید. مقدار 0 تا 10% سولفات سدیم اضافه نمایید. پس از 5 تا 10 دقیقه رنگ اضافه شود. انبارداری : در محیط های سر پوشیده نگهداری شود .
مدت انبارداری: حداقل 12 ماه