لی تکس MARروغن تولید الیاف و فیلامنت

     

روغن ریسندگی POY پلی استر
پایه شیمیایی: مخلوط روغن های مصنوعی،آنتی استاتیک و امولسیفایر
خاصیت یونی : آنیونیک/ نانیونیک
شكل ظاهری : مایع ویسکوز، زرد
خاصیت حل شوندگی: به راحتی درآب قابل حل می باشد.
PH(محلول 10%) : 8-6
اکتیو : 98%

خواص
- کاهش اصطکاک بین الیاف و فلز
- چسبندگی مناسب بین منوفیلامنتها
- ثبات حرارتی بالا
- قدرت آنتی استاتیک زیاد
- حداقل باقیمانده در هیترها
- زردی ایجاد نمی کند.

مقدار و محدوده كاربرد
بصورت امولسیون15-10% ( با استفاده از آب نرم و با آنتی باکتری بصورت امولسیون درآمده) به میزان 0.4-0.3%(OPU)درصد جذب مصرف گردد.

انبارداری: در انبار های سربسته و دور از سرما نگهداری شود ،در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.
مدت و شرایط انبارداری : 12 ماه