لی واش BLPشوینده ها

     

شوينده
پايه شيميايي : مواد خاص شوينده و تركيبات امولگاتور
خاصيت يوني : آنيونيك / نانيونيك
شكل ظاهري : مايع شفاف بي رنگ
خاصيت حل شوندگي : به هر نسبتي در آب قابل حل مي باشد.

خواص
- در مقابل هر نوع لكه داراي خاصيت ديسپرس كنندگي و امولسيفايري ميباشد.
- در پروسه سنگ شوري جين از برگشت رنگ و پساب بر روي شلوار جلوگيري مي كند.
- در آهاربري با آنزيم همخواني دارد.
- نسبت به آب سخت وهمچنين محيط هاي قليايي و اسيدي پايدار ميباشد.
- نتيجه مثبت بر روي لكه هاي روغني بوجود آمده در پروسه بافت از خود نشان مي دهد.

مقدار و محدوده کاربرد
لی واش BLP جهت الياف طبيعي و سنتيك و مخلوط در شستشو و صابوني كردن و نفوذ پذيري تاثير خوبي از خود نشان مي دهد.

Jet – Overflow – Haspel – Jigger – Bobinدر ماشين هاي
نسبت حمام LeeWash BLP
1:15-1:30 0.75 – 1.0 g/l
1:10 1.0 – 1.5 g/l
1:3-1:5 2.0 - 5.0 g/l
در سيستم شستشوي مداوم
LeeWash BLP 0.75 – 1.5% نسبت به وزن جنس
جهت لكه بري
LeeWash BLP 1.0 – 3.0 g/l
TX 500 1.0 – 3.0 g/l
دما جوش
مدت 30-45 دقيقه
انبارداری : در محيط هاي سرد قبل از استفاده در دماي 40-35 درجه سانتیگراد حرارت داده تا به صورت هموژن درآيد. مدت انبارداری : 12 ماه