لی واش Fشوینده ها

     

شوينده براي همه نوع الياف
پايه شيميايي : مخلوطي از آلكيل اريل سولفونات ها
خاصيت يوني : آنيونيك
شكل ظاهري : مايع زرد شفاف

خواص
- داراي خاصيت شويندگي بالا
- داراي خاصيت خيس كنندگي بالا
- مقاوم به سختي آب
- مقاوم نسبت به دمای جوش
- مناسب براي آهارگيري بدون آنزيم ( آهارهاي حل شدني )
- مناسب براي شستشوي نهايي الياف بعد از رنگرزي با رنگ هاي كرومي

مقدار و محدوده کاربرد
   
L/R LEEWASH F
1:15-1:30 2-2.5 g/l
1:10 2.5-3 g/l


مدت انبارداري : 12 ماه