لی واش R333Sشوینده ها

     

شوينده براي همه نوع الياف
پايه شيميايي : مخلوط الكيل پلي گليكول اتر و الكيل اريل سولفونات
خاصيت يوني : آنيونيك / نانيونيك
شكل ظاهري : مايع بي رنگ

خواص
- داراي خاصيت شستشويي و نفوذ دهندگي بالا در همه درجات حرارتی
- داراي خاصيت بالاي ديسپرس كنندگي مواد اضافي از روي پارچه
- داراي پايداري كامل در محيط هاي قليايي
- مناسب براي مرحله پخت و سفيدگري
- مقاوم نسبت به آب هاي سخت و قليايي

مقدار و محدوده کاربرد
   
L/R LEEWASH R 333S
1:15-1:30 1.5-3 g/l
1:10 2-3 g/l
1:3-1:5 5-10 g/l

براي سيستم هاي مداوم و نيمه مداوم 3-1.5% بر مبناي وزن پارچه


مدت انبارداري : 12 ماه