لی واش RKشوینده ها

     

شوينده نانيونيك
پايه شيميايي : آلكيل آريل پلي گليكول اتر
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع ويسكوز شفاف
خاصيت حل شوندگي : تا دماي 50 درجه سانتيگراد به هر نسبتي در آب قابل حل مي باشد ( در دمای بالاتر از 50 درجه سانتيگراد در نسبت هاي كم ، به خوبي در آب حل نمي شود. )

خواص
- در حمامهاي سرد و گرم خاصيت نفوذ دهندگي بالايي دارد.
- خاصيت هيدروفيلي پارچه ( نخ ) را بالا مي برد.
- داراي كف كم
- داراي قدرت نفوذ دهندگي در مرحله رنگرزي براي هر نوع الياف ( براي رنگرزي راكتيو و Hydron-Blue مناسب نمي باشد. )
- در حمام هاي تكميل نفوذ پذيري را آسان میکند.
- مناسب جهت پروسه بلوجين
- مناسب جهت پروسه آهاربري

مقدار و محدوده كاربرد

در مرحله پخت و سفيدگري
Leewash RK: 1.0 – 2.0 g/l
جهت افزايش هيدروفيلي پارچه
Leewash RK: 1.0 – 2.0 g/l
جهت پروسه بلوجين
Leewash RK: 2.0 – 4.0 g/l
جهت پروسه آهاربري
Leewash RK: 2.0 – 4.0 g/l

انبارداري : در مقابل سرما محافظت شده و در انبارهاي سربسته نگهداري شود .
مدت انبارداري : 12 ماه