لی واکس 800روغن های آهارزنی و واکس ها

     

روغن آهار و واكس چله
پايه شيميايي : پلي گليكول اتر در آب
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع شفاف

خواص
- به نخ نرمي و لطافت مي دهد .
- راندمان بافندگي را بالا مي برد .
- بار الكتريكي را كاهش مي دهد .
- پارگي و پرز را كاهش مي دهد .
- به راحتي با شستشو از روي پارچه برطرف مي گردد .( از تثبيت حرارتي قبل از شستشو خودداري شود .)

مقدار و محدوده کاربرد
LEE WAX 800 به عنوان واكس چله نخهاي آهار و بدون آهار ، همچنين همراه روغن آهار مصرف مي شود.
-جهت نخهاي آهار خورده به عنوان واكس نهايي 1.5-0.5% وزني
-جهت نخهاي بدون آهار به عنوان واكس نهايي 1.5-0.75% وزني
-در محلول آهار به عنوان روغن آهار ( همراه روغن ):

    -پنبه: 1 الی 2 گرم بر لیتر
    -پنبه / پلي استر: 1/5 الی 3 گرم بر لیتر
    -فيلامنت: 1 الی 2 گرم بر لیتر


انبارداری: در صورت نگهداري در زير 15 درجه سانتیگراد ، قبل از مصرف همزده و گرم شود .
مدت انبارداري : 12 ماه