لی واکس KW66روغن های آهارزنی و واکس ها

     

واكس چله
پايه شيميايي : پلیمرهای مصنوعی در آب
خاصيت يوني : آنيونيك
شكل ظاهري : مايع زرد رنگ با ویسکوزیته متوسط

خواص
- به نخ نرمي و لطافت مي دهد.
- راندمان بافندگي را بالا مي برد.
- بار الكتريكي را كاهش مي دهد.
- پارگي و پرز را كاهش مي دهد.
- به راحتي با شستشو از روي پارچه برطرف مي گردد . از تثبيت حرارتي قبل از شستشو خودداري شود .

مقدار و محدوده کاربرد
LEEWAX KW66 به عنوان واكس چله نخ هاي بدون آهار ، پشم،پنبه،ویسکوز و مخلوط با الیاف مصنوعی استفاده می گردد.
( درصد پیشنهادی در صورت مصرف خالص واکس می باشد) :
جهت نخ هاي بدون آهار به عنوان واكس نهايي 2-1% وزنی نسبت به وزن نخ تار

انبارداری: در صورت نگهداري در زير دماي 15 درجه سانتیگراد ، قبل از مصرف همزده و گرم شود .
مدت انبارداري : 12 ماه