لی واکس NWروغن های آهارزنی و واکس ها

     

واكس چله
پايه شيميايي : تركيبي از واكس ها ، امولسيفايرها و آنتي استاتيك
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع شفاف قهوه اي رنگ

خواص
قابليت نرمي و لغزندگي خوبي به نخ مي بخشد ، داراي خاصيت آنتي استاتيك بوده و به وسيله شستشو به راحتي از روي نخ جدا مي گردد .

مقدار و محدوده كاربرد
لی واکس NW جهت انواع الياف به كار برده مي شود وبه دليل مايع بودن ، بدون مخلوط كردن با آب بطور خالص قابل استفاده است و احتياجي به گرم كردن نيست .
لی واکسNW براي پنبه و پشم و الياف سنتيك جهت نخ هاي تار به عنوان واكس نهايي مورد استفاده قرار مي گيرد .

- جهت نخ هاي تار پنبه اي ومخلوط
نسبت به وزن الياف 0.5 – 0.3% Leewax NW

- جهت نخ هاي تار پلي استر و نايلون
نسبت به وزن الياف % 1.0–0.5 Leewax NW

- جهت نخ هاي پشم و مخلوط
نسبت به وزن الياف % 1.0–0.5 Leewax NWماده فوق 100% قابل شستشو و 100% آنتي استاتيك مي باشد .
جهت زدودن كامل لی واکس NW از سطح پارچه از تثبيت حرارتي پارچه قبل از شستشو خودداري شود .انبارداري : در محيط سربسته تگهداري و در مقابل سرمازدگي محافظت گردد .
مدت انبارداري : 12 ماه