لی وت COSآماده سازی

     

نفوذ دهنده
پايه شيميايی: تركيبی از واكنشگرهای فعال سطحی
خاصيت يونی: نانيونيك / آنيونيك
شكل ظاهری : خمير شيری رنگ

خواص
- خاصيت هيدروفيلی پارچه را بالا مي برد .
- دارای خاصيت نفوذ دهندگی بالايی است .
- درمحلول كاستيك (BE 10) برای مدت6-5 ساعت پايداروخاصيت نفوذدهندگی را ازدست نمي دهد.

مقدار و محدوده كاربرد
جهت ماشينهای Over Flow و Jet و Haspel و سيستم Exhaust Process

جهت سفيدگری
H2O2(50%): 2.0 - 4.0 ml/l
NaoH(38 Be): 2- 3g/l
Leewet COS: 1-2 g/l
در اين نسخه جهت كمپلكس كردن يونهای
آهن LEEQUEST G 0.5-1 g/l توصيه مي گردد .
جهت پارچه های سفيد
H2O2 ( 50% ): 2-5 ml/l
NaoH ( 38 Be ): 2-3 g/l
Leewet COS: 1.5-2.5 g/l
Optical: X g/l
جهت سفيدگری Continuous
H2O2 ( 50% ): 25-40 ml/l
NaoH ( 100% ): 3-5 g/l
Magnesium Sulfate: 0.5-1 g/l
Sodium Silicate ( 47 Be): 8-15 g/l
Leewet COS: 2-5 g/l
Leequest G: 1-2 g/l

انبارداری : در مقابل سرما بايستی محافظت گردد .درصورتيكه درمقابل سرما قرارگيرد بايستی در دمای 40-35 درجه سانتيگراد حرارت داده شود تا به صورت هموژن درآيد .
مدت انبارداری : 8ماه