لی وت LFآماده سازی

     

نفوذ دهنده با كف كنترل شده
پايه شيميايي : تركيبي از واكنش گرهاي فعال سطحي
خاصيت يوني : نانيونيك / آنيونيك
شكل ظاهري : خمير شيري رنگ

خواص
- خاصيت هيدروفيلي پارچه را بالا مي برد.
- داراي خاصيت نفوذ دهندگي بالايي است .
- در محلول كاستيك ( 10 BE ) براي مدت5 الي 6 ساعت پايدار و خاصيت نفوذ دهندگي خود را از دست نمي دهد .
- درجه سفيدي پارچه را بالا مي برد .

مقدار و محدوده كاربرد
- جهت ماشينهاي Over Flow و Jet و Haspel و سيستم Exhaust Process

جهت سفيدگری
Leewet LF: 1.0 – 2.0 g/l
NaoH(38 Be): 2.0 – 3.0 g/l
H2O2 ( 50% ) 2.0 – 4.0 ml/l
در اين نسخه جهت كمپلكس كردن يونهای
آهن LEEQUEST G 0.5-1 g/l توصيه مي گردد .
جهت پارچه هاي سفيد ( ملحفه )
Leewet LF: 1.5 – 2.5 g/l
NaoH ( 38 Be ): 2.0 – 3.0 g/l
H2O2 ( 50% ): 2.0 – 5.0 ml/l
Optical: X g/l
جهت سفيدگري Continuous گرم
Magnesium Sulfate: 0.5 – 1.0 g/l
Sodium Silicate ( 47 Be): 8.0 – 15.0 g/l
NaoH ( 100% ) : 3.0 – 5.0 g/l
Leewet LF: 2.0 – 5.0 g/l
Securon G: 1.0 – 2.0 g/l
H2O2 ( 50% ): 25.0 – 40.0 ml/l

انبارداري : در مقابل سرما بايستي محافظت گردد .درصورتيكه درمقابل سرما قرارگيرد بايستي در دماي 40-35 درجه سانتیگراد حرارت داده شود تا به صورت هموژن درآيد .
مدت انبارداري : 12 ماه