لی وت OKآماده سازی

     

نفوذ دهنده و شوينده قوي پايه شيميايي : مخلوطي از سطح فعالهاي آنيونيك و نانيونيك
خاصيت يوني : آنيونيك
شكل ظاهري : خمير سفيد بدون رنگ

خواص
- قدرت نفوذدهندگي و امولسيون كنندگي بالا در تمام محدوده هاي حرارتي
- قدرت ديسپرس كنندگي بالا
- بهبود جذب و ميزان سفيدي پارچه
- قابل مصرف در پخت قليايي
- قابل مصرف در كليه روش هاي سفيدگري الياف ، نخ ، پارچه تخت و كشباف
- قابل مصرف در روش هاي رمق كشي ، مداوم و نيمه مداوم

مقدار و محدوده كاربرد
LEEWET OK را با آب گرم به نسبت 30-10% تحت همزدن ملايم ، حل نموده سپس مصرف نمايید. (براي حل كردن از بخار مستقيم استفاده نشود.)

جهت سیستم غير مداوم(رمق كشي)
1-2 g/l الف- ژیگر
0.5-1 g/l ب-هاسپل
0.5-1 g/l ج- رنگرزی بوبین و الیاف
جهت سیستم مداوم
J box 1-3 g/l
Roller – bed steamer 2-3 g/l
Cold-pad batch 6-8/ g/l

انبارداری: LEEWET OK در مجاورت سرما به صورت جامد در مي آيد كه پس از حرارت دادن و همزدن قابل استفاده مي گردد.
مدت انبارداري : حداقل 12 ماه