نمایندگی های سمندگستر شیمی

مسئول شعبه چرمشهر ورامین: مهندس منصوری
تلفن تماس:36770577


مسئول شعبه تبریز: مهندس ابراهیم زاد
تلفن تماس: 09144186585


نماینده یزد: مهندس دری
تلفن تماس: 03537273578


نماینده مشهد: مهندس قریب
تلفن تماس: 09153115902