نمایندگی های سمندگستر شیمی

نماینده چرمشهر ورامین: مهندس منصوری
تلفن تماس:36770577


نماینده تبریز(واحدچرم): مهندس دادده
تلفن تماس:04132853083


نماینده یزد: مهندس دری
تلفن تماس: 03537273578


نماینده مشهد: مهندس قریب
تلفن تماس: 09153115902