لی نیت 4022روغن گردبافی

     

روغن ماشين گردباف بدون پاشش
پايه شيميايي : مخلوطي از روغن های معدنی ، امولسيفاير ، ضد خوردگي ، ضد الكتريسيته
خاصيت يوني : نانيونيك / آنیونیک
شكل ظاهري : مايع زرد رنگ شفاف
فلش پوینت : 160 درجه سانتی گراد
PH محلول (10%)= 0.5±7.5
ویسکوزیته(45ºc/CST)=22
دانسیته ≈ 0.86

خواص
- Leeknit 40/22 روغن ماشين گردباف با قدرت پوشانندگي هموژن بين سوزن ها می باشد كه باعث كاهش اصطكاك مي گردد .
- باعث كاهش استهلاك و گرم شدن ماشين مي گردد .
- باعث خوردگي نمي گردد.
- به علت قدرت امولسيون شوندگي بالا به راحتي با شستشو از روي پارچه پاك مي گردد.

انبارداری : دور از سرما نگهداری شود.در صورت قرار گرفتن در سرما بايد قبل از مصرف در دمای 25 درجه سانتی گراد به طور یکنواخت مخلوط و هموژن شود.
مدت انبارداري : حداقل 1سال