لی رایتان 38/SMروان کننده های ریسندگی

     

روغن ریسندگی مناسب جهت سیستم ریسندگی پشمی و نیمه فاستونی
پایه شیمیایی : مخلوطی از روغن های معدنی، امولسیفایر و آنتی استاتیك
خاصیت یونی : نانیونیك
شكل ظاهری : مایع قهوه ای روشن
خاصیت امولسیون شوندگی : به راحتي در آب نرم قابل حل بوده و امولسیون سفید و پایدار دارد.
PH محلول (10%): 7-6.5

خواص
- باعث چسبندگی مناسب بین الیاف و كاهش اصطكاك بین الیاف و فلز میشود و و به راحتی از روی الیاف قابل شستشو می باشد.
- اثر خوردگی نداشته و ایجاد زردی و بو نمی كند.
- هیچ اثری رو ی شید رنگ نداشته و ایجاد سطحی نرم بر روی نخ می نماید.
- جهت زدودن کامل روغن از سطح پارچه از تثبیت حرارتی (فیکسه کردن) پارچه قبل از شستشو خودداری شود.

مقدار و محدوده كاربرد
در سیستم پشمی بین2.5-1% وزنی روغن در نسبت های1 به 8 تا 1 به20 (بسته به شرایط محیطی ) با آب رقیق شود. در صورت نیاز افزایش مقدار 0.3-0.1% آنتی استاتیك ( لی استاتیک AL ) توصیه می گردد.
درسیستم نیمه فاستونی بین0.4-0.1%وزنی روغن در نسبت های1به8تا1به12 (بسته به شرایط محیطی) با آب رقیق شود. در صورت نیاز افــزایش مقدار 0.3-0.1% آنتی استاتیك ( لی استاتیک A L ) توصیه می گردد.
انبارداري : از نگهداري بشكه ها دردماي زير5 درجه سانتيگراد اجتناب گردد.
مدت انبارداری: 12 ماه