لیستر ASP/Sروان کننده های ریسندگی

     

روغن ریسندگی مصنوعی
پايه شيميايي : مخلوطی از استر و امولسیفایر و آنتی استاتیک
خاصيت يوني : نانيونيك / آنيونيك
شكل ظاهري :مایع زرد روشن
خاصیت حل شوندگی : به راحتی در آب سرد امولسیون شیری رنگ پایدار ایجاد می نماید.
PH( محلول 10%) : 9

خواص
- قابل استفاده برای تمام روشهای ریسندگی و تمامی الیاف
- خاصیت آنتی استاتیک بالا
- پایداری امولسیون
- نفوذ زیاد

مقدار و محدوده کاربرد

1) Worsted Spinning 0.1-0.2% Leester ASP Wool or
1-2.5% water Wool / PES
2) Semi worsted spinning 0.2-0.4%Leester ASP الیاف مصنوعی
4-8% water
3) a)woolen spinning 0.5-0.8% Leester ASPالیاف مصنوعی
6-10% water
3) b) woolen spinning 2-2.5% Leester ASP الیاف پشم فرشی
16-20% water

انبارداری: در انبارهای سربسته و دور از سرما نگهداری شود، در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.
مدت انبارداري : 12 ماه