لی بانا NIروان کننده های ریسندگی

     

روان کننده ی سنتزی که قابل استفاده در تمامی سیستم های ریسندگی می باشد.
پايه شيميايی : ترکیبات فتی اسید استر و آنتی استاتیک
خاصيت يونی : نانيونيك /آنیونیک
شكل ظاهری : مایع زرد رنگ شفاف
خاصیت حل شوندگی : به راحتی در آب امولسیون می گردد و به هر نسبتی در آب قابل حل شدن می باشد.
PH(محلول 10%) : 8

خواص
- تشکیل امولسیون پایدار
- کاهش اصطکاک الیاف با سطوح فلزی
- خاصیت آنتی استاتیک در محیط های با رطوبت کم
- مقاومت حرارتی بالا
- زیست تخریب پذیر
- قابل استفاده برای الیاف طبیعی و مصنوعی

مقدار و محدوده كاربرد
به روش اسپری قابل استفاده است و به آهستگی به میزان آب محاسبه شده اضافه می گردد.

  LEEBANA NI water
woollen spinning 100% wool 1.5 - 4.0 % 14.0 - 20.0 %
wool / synthetic 1.0 - 2.5 % 8.0 - 14.0 %
100% synthetic 0.4 - 1.0 % 4.0 - 8.0 %
 
semi worsted spinning 100% wool 0.5 - 1.2 % 8.0 - 12.0 %
wool / synthetic 0.4 - 1.0 % 6.0 - 8.0 %
100% synthetic 0.3 - 0.8 % 3.0 - 6.0 %
 
worsted spinning 100% wool 0.3 - 0.5 % 3.0 - 5.0 %
wool / synthetic 0.25 - 0.4 % 2.50 - 4.0 %
100% synthetic 0.2 - 0.3 % 2.0 - 3.0 %انبارداری: در انبارهای سر بسته و دور از سرما نگهداری شود ، در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.
انبارداری : حداقل 12 ماه