لی سیت 2000SGآنزیم ها

     

   ماده آنزيم زني
ماهيت : آنزيم فعال پروتئاز پانكراتيك ، در بردارنده نمکهای آمونیوم
شكل ظاهري : پودر ، بژ
فعاليت : 2000 ± 100 Lvu/g
طرز مصرف : مستقيماً به درام افزوده ميشود .
محدوده كاربرد : براي كليه انواع پوستهاي سبك و سنگين مناسب ميباشد .

خواص :
ضمن انجام عمل آنزيم زني ، نواقص عمل آهك زدايي را بهبود مي بخشد.
با مصرف لی سيت 2000SG ميتوان حصول چرم نرم و با الاستيسيته مطلوب را مشاهده نمود.
به دليل بهبود نواقص عمل آهك زدايي ، رخ جنس را از ترك خوردگي محافظت مي نمايد.
مطابق با نوع چرم دلخواه ، زمان عمل آنزيم زني تعيين ميگردد.
لی سیت 2000SG برای آنزیم دهی انواع پوست ها ، بخصوص پوستهای سبک ، کاربرد دارد.

توجه :
جهت كسب بهترين نتيجه از عمل لی سیت 2000SG ، بايستي دما در حدود 37 درجه و PH در حدود 8/2 تنظيم گردد .
مطابق با نوع چرم دلخواه ، مقدار و مدت زمان عمل آنزيم زني تعيين ميگردد .
كاربرد :
عموماً‌ بر حسب نوع چرم مورد نظر مقادير مختلفي بعد از آهك گيري به حمام اضافه ميگردد .

0.3-0.5%چرم لباسي گوسفندي
0.75-1%چرم لباسي گاوي
0.3-0.5%چرم رويه گاوي
0.4-0.6%چرم رویه بزی

شرايط انبارداري : در محل سرپوشيده و دور از آفتاب و دماي 25-20 نگهداري شود. در دماي بيش از 25 درجه زمان نگهداري به 6 الي 9 ماه كاهش مي يابد .
مدت انبارداري : در صورت رعایت شرایط انبارداری به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.