لی نور Aروغن ها

     

روغن نرم کننده سطحی چرم رویه با خاصیت پرکنندگی
ماهيت : تركيبي از روغنهاي سولفونه طبيعي و سنتتيك
شكل ظاهري : روغن قهوه اي مايل به قرمز
غلظت : 75%
خاصيت يوني : آنيونيك
PH ( 1 :10 ) : 7 - 8
طرز مصرف : ابتدا با آب گرم به نسبت حداقل 3 : 1 و همراه با روغنهاي ديگر رقيق گرديده و سپس به درام افزوده شود .
محدوده كاربرد : لی نور A براي روغن زني انواع چرم بخصوص چرم گاوي توصيه ميشود.

خواص :
لی نور A در آب سخت نسبتا پايدار ميباشد.
با توجه به عدم پايداري لی نور A در مقابل اسيد و كروم ، نبايستي در مراحل مذكور مورد مصرف قرار گيرد.
مصرف لی نور A در روغن زني نهايي همراه با ساير روغنها از جمله روغنهاي سنتتيك پلیمری پیشنهاد می شود.
لی نور A جهت روغن زني به همراه پر کنندگی توصيه ميشود.
لی نور A نرمی و گرین مناسب و یکنواختی در چرم بوجود می آورد.

شرايط انبارداري : در محل سرپوشيده و دور از آفتاب نگهداري شود.
مدت انبارداري : در صورت رعایت شرایط انبارداری حداقل به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.