لی واکس 4007روغن های آهارزنی و واکس ها

     

واكس چله و روغن آهار
پايه شيميايي : تركيبي از پلي گليكول اترها و آنتي استاتيك
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع شفاف
PH ( محلول 10% ) : 7

خواص
- ایجاد سطحي يكنواخت بر روي نخهاي تار
- داراي خاصيت آنتي استاتيكي مناسب
- با شستشو به راحتي از روي نخ جدا مي شود .
- جهت زدودن كامل لی واکس 4007 از سطح پارچه از تثبيت حرارتي پارچه قبل از شستشو خودداري شود .

محدوده و مقداركاربرد
- در محلول آهار

-براي نخ پنبه:6-3 g/l
-براي نخ مخلوط:9-5 g/l
-براي فيلامنت:5-3 g/l

- جهت نخ هاي تار آهار زده شده بطور خالص
نسبت به وزن نخ چله 2-0.5% Leewax 4007
- جهت نخ هاي پشم و پشم مخلوط و نخ هاي دولا بدون آهار
نسبت به وزن نخ چله 2-1% Leewax 4007

انبارداري : در محيط سربسته نگهداري و در مقابل سرمازدگي محافظت گردد . چنانچه در محيط سرد بماند قبل از استفاده در دماي 40-30 درجه سانتي گراد حرارت داده شده تا به صورت هموژن درآيد .
مدت انبارداري : 12 ماه