لدرفوریل Fخیس کننده ها و شوینده ها

     

ماده شوینده
ماهيت : مخلوطي از آلكيل آريل سولفوناتها
شكل ظاهري : مايع زرد كمرنگ
غلظت : 1 ± 24 %
خاصيت يوني : آنيونيك

خواص :
داراي خاصيت شويندگي بالا
داراي خاصيت خيس كنندگي بالا
مقاوم در مقابل سختي آب
داراي خاصيت ديسپرس كنندگي بالا جهت روغن هاي آنيوني و سينتن ها

شرايط انبارداري : در محل سرپوشيده و دور از آفتاب نگهداري شود.
مدت انبارداري : در صورت رعایت شرایط انبارداری حداقل به مدت 12 ماه قابل نگهداری است.

مثال 1 : خيساندن ( در پدل يا درام )
0.5% لدر فوريل F
0.8% لی سوک KTP
مثال 2 : آهك زني پوستهاي پشم كني شده
300% آب 25 درجه
1-2% سولفور سديم
2-3% آهك
0.3% پردول K Extra
0.5% لدر فوريلF
60 دقیقه
چرخش اتوماتيك هر ساعت 5 دقيقه

دقت 1 : با توجه به ماهيت آنيونيك لدر فوريل F مصرف آن در مراحل اسيدي توصيه نمي شود .
دقت 2 : در صورت بروز مشكل پايداري امولسيون روغن بعلت سختي آب ميتوان حدود 5تا 10% لدرفوريل F به نسبت وزن روغن به آن اضافه نموده سپس به درام افزود .