لیرایتان 38/Sروان کننده های ریسندگی

     

روغن ريسندگی قابل استفاده در سیستم پشمی و نیمه فاستونی
پايه شيميايي : مخلوطي از روغن های معدني ، امولسيفاير و آنتی استاتيك
ساختمان يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع قهوه اي
خاصيت حل شوندگي : راحتي در آب نرم قابل حل بوده و امولسیون سفید و پایدار دارد.
PH محلول (10%) : 7-6.5

خواص
- هیچ اثری روی شید ندارد ( به میزان مصرف توجه شود).
- ایجاد سطحی نرم بر روی نخ
- اثر خوردگی ندارد.
- دارای خاصیت آنتی استاتیک می باشد.
- به راحتی قابل شستشو می باشد.
- جهت زدودن کامل از سطح پارچه از تثبیت حرارتی (فیکسه) پارچه ،قبل از شستشو خودداری شود.

مقدار و محدوده كاربرد
به صورت خالص نسبت به وزن الیاف در سیستم نیمه فاستونی 0.6 -0.12% ( آب 10-8% وزن الیاف)
به صورت خالص نسبت به وزن الیاف در سیستم پشمی 2.5-1.2%( آب 15-12% وزن الیاف)
مدت انبارداري : 12 ماه