لی رایتان PSY400ASروان کننده های ریسندگی

     

روغن ریسندگی مناسب جهت سیستم ریسندگی پشمی و نیمه فاستونی

پایه شیمیایی : مخلوطی از روغن های معدنی، امولسیفایر و آنتی استاتیك
خاصیت یونی : نانیونیك
شكل ظاهری : مایع قهوه ای روشن
PH محلول (10%): 7-6
خاصيت امولسيون شوندگي : در آب سخت تا 1000 ppmبه هر نسبتي قابل امولسيون شدن ميباشد.

خواص
• ايجاد چسبندگي مناسب بين الياف
• ايجاد سطحي نرم بر روي نخ
• اثر خورندگي ندارد
• به راحتي قابل شستشو مي باشد
• اثري روي شيد ندارد
• مقاوم در برابر آب سخت تا 1000 ppm

مقدار و محدوده كاربرد
در سیستم پشمی بین2.5-1% وزنی روغن در نسبت های1 به 8 تا 1 به20 (بسته به شرایط محیطی ) با آب رقیق شود. در صورت نیاز افزایش مقدار 0.3-0.1% آنتی استاتیك ( لی استاتیک AL ) توصیه می گردد.
درسیستم نیمه فاستونی بین1-0.4%وزنی روغن در نسبت های1به8تا1به12 (بسته به شرایط محیطی) با آب رقیق شود. در صورت نیاز افــزایش مقدار 0.3-0.1% آنتی استاتیك ( لی استاتیک A L ) توصیه می گردد.

مدت انبارداری: 12 ماه