لی وت A70آماده سازی

     

نفوذ دهنده و شوینده قوی
پايه شيميايی : مخلوطی از سطح فعالهای آنیونیک
خاصيت يونی : آنيونيك
شكل ظاهری : خمير سفید بدون رنگ

خواص
- قدرت نفوذ دهندگی و امولسیون کنندگی بالا در تمام محدوده های حرارتی
- قدرت دیسپرس کنندگی بالا
- بهبود جذب و میزان سفیدی پارچه
- قابل مصرف در پخت قلیایی
- قابل مصرف در کلیه روشهای سفیدگری الیاف،نخ ، پارچه تخت و کشباف
- قابل مصرف در روشهای رمق کشی ، مداوم و نیمه مداوم

مقدار و محدوده کاربرد
LEEWET A70را با آب گرم به نسبت 30-10%تحت همزدن ملایم، حل نموده سپس مصرف نمایند.
(برای حل کردن از بخار مستقیم استفاده نشود.)

جهت سیستم غير مداوم(رمق كشي)
1-2 g/l الف- ژیگر
0.5-1 g/l ب-هاسپل
0.5-1 g/l ج- رنگرزی بوبین و الیاف
جهت سیستم مداوم
J box 1-3 g/l
Roller – bed steamer 2-3 g/l
Cold-pad batch 6-8/ g/l

انبارداری: LEEWET A70 در مجاورت سرما بصورت جامد در مي آيد كه پس از حرارت دادن و همزدن قابل استفاده ميگردد.
مدت انبارداري : حداقل 12 ماه