لی وت EOPآماده سازی

     

نفوذ دهنده قوی و بدون کف در محلول های گرم و سرد. برطرف کننده چربی ، واکس و سایر ناخالصی ها.
پايه شيميايي : مخلوطی از فتي الكل پلي گليكول اتر و سطح فعال های سطحی
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع بدون رنگ کدر

خواص
- کف کم .
- قدرت نفوذدهندگي و شويندگي بالا در محلول هاي سرد و گرم
- قابل استفاده براي تمام روش هاي آماده سازي
- قابل مصرف در آهارگيري با آنزيم
- قابل مصرف در حمام آهارزني جهت نفوذ بهتر مواد آهاري
- برطرف کننده روغن های گرد بافت
- قابل مصرف در رنگرزی

مقدار و محدوده کاربرد
قابل مصرف به صورت خالص و با استفاده از سیستم تزریقانبارداری: در صورت قرار گرفتن درسرما ، ابتدا LEE WET EOP را گرم نموده سپس استفاده نماييد.
مدت انبارداري : حداقل 12 ماه