لی استاتیک ALآنتی استاتیک

     

پايه شيميايی : مولكولهای بزرگ آلكانول فسفريك اسيد استر
خاصيت يونی : آنيونيك
شكل ظاهری : مايع زرد رنگ شفاف
PH : 7-8
خاصیت حل شوندگی : قابل حل شدن با آب گرم ( 40 درجه ) با هر نسبتی مي باشد.

خواص
لی استاتیک آ ال خاصيت آنتی استاتيكی مناسبی را در مراحل توليد ظاهر مي سازد .

مقدار ومحدوده كاربرد

لی استاتیکAL برروی الياف مصنوعی ، تری استات و تركيبات آنها با الياف طبيعی مصرف می گردد . همچنين ازآن به منظور جلوگيری ازتوليــد الكتريسيته درعمليات تكميل استفاده مي شود . لی استاتیک AL را در موارد زيرمي توان به كار برد :

  • در عمليات نهايی بر روی الياف ، نخ و پارچه بعد از رنگرزی
  • در تكميل نهايی پارچه مثل كالندرو پرس جهت جلوگيری از توليد الكتريسيته
  • ماده آنتی استاتيك جهت تهيه روغنهای ريسندگی ، بخصوص انواع روغنهای معدنی

در ریسندگی

  • سیستم فاستونی (درصد وزنی) 0.2-0.1%
  • سیستم نیمه فاستونی (درصد وزنی) 0.3-0.2%
  • نخ اپن اند (درصد وزنی) 0.2-0.1%روش استفاده
لی استاتیک AL در روش پد و انواع روشهای رمق كشی ، بخوبی روش اسپری قابل استفاده ميباشد .
مقادير زير پيشنهاد می گردد :

%PES : 1 - 1.5
PA : 0.1 - 0.5 % Pick Up
%PAC : 0.3 - 0.6
%AC : 0.2 - 0.6

هنگامی كه لی استاتیک AL در روش پد استفاده می گردد مقدار مصرف اثر چلاننده دارد .


در مثال فوق غلظت لی استاتیک AL بيشتري پيشنهاد مي گردد .
- بسته به تركيب كالا در سيستم ريسندگی پشمی 15 - 6 % و در سيستم ريسندگی فاستونی 20 - 10 % از مقدار روغن توسط لی استاتیک AL جايگزينی گردد .

بسته بندی : بشكه هاي 60 كيلويي
مدت انبارداری : 12 ماه