لی‌استاتیک N10آنتی استاتیک

     

پايه شيميايی : مولكولهای بزرگ آلكانول فسفريك اسيد استر
خاصيت يونی : آنيونيك
شكل ظاهری : مايع زرد رنگ شفاف
PH 10% : 8 - 7
اکتیویته : 100%
حل شوندگی : قابل حل شدن با آب گرم ( 60 درجه ) با هر نسبتی ميباشد

خواص
لی‌استاتیک N10خاصيت آنتی استاتيكی مناسبی را در مراحل توليد ظاهر ميسازد .

مقدار ومحدوده كاربرد
لی‌استاتیک N10 برروی الياف مصنوعی ، تری استات و تركيبات آنها با الياف طبيعی مصرف می گردد . همچنين از آن به منظور جلوگيری از توليــد الكتريسيته در عمليات تكميل استفاده ميشود . لی‌استاتیک N10 را در موارد زير ميتوان بكار برد :
-در عمليات نهايی بر روی الياف ، نخ و پارچه بعد از رنگرزی
- در تكميل نهايی پارچه مثل كالندرو پرس جهت جلوگيری از توليد الكتريسيته
- ماده آنتی استاتيك جهت تهيه روغنهای ريسندگی ، بخصوص انواع روغنهای معدنی

Leestatic N10 0.05 - 0.1 % سیستم فاستونی (درصد وزنی)
Leestatic N10 0.1 - 0.15 % سیستم نیمه فاستونی (درصد وزنی)
Leestatic N10 0.05 - 0.1 % نخ اپن اند (درصد وزنی)

روش استفاده
لی‌استاتیک N10 در روش پد و انواع روشهای رمق كشی ، بخوبی روش اسپری قابل استفاده ميباشد .
مقادير زير پيشنهاد می گردد :

%PES : 0.2 - 0.5
PA : 0.1 - 0.2 % Pick Up
%PAC : 0.1 - 0.2
%AC : 0.05 - 0.2

هنگامی كه لی‌استاتیک N10 در روش پد استفاده می گردد مقدار مصرف اثر چلاننده دارد .در مثال فوق غلظت لی‌استاتیک N10 بيشتري پيشنهاد مي گردد .
- بسته به تركيب كالا در سيستم ريسندگی پشمی 15-6% و در سيستم ريسندگی فاستونی 20-10% از مقدار روغن توسط لی‌استاتیک N10 جايگزينی گردد .

بسته بندی : بشكه هاي 60 كيلويي
مدت انبارداری : 12 ماه